പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

ഇരിങ്ങാലക്കുട
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

11.7ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

14

ജനസംഖ്യ

:

16905
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

7810
സ്ത്രീകള്‍

:

9095
ജനസാന്ദ്രത

:

1445
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1164
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.51
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.29
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.38
Source : Census data 2001