ജനപ്രതിനിധികള്‍

Ward Name

:

Elected Members
MUNAYAM

:

T K REMESH
KARANCHIRA NORTH

:

SUMA SEKHARAN‍
KARANCHIRA SOUTH

:

BETTY JOSE
LABOUR CENTER

:

SHEEJA PAVITHRAN
KUNNATHPEEDIKA

:

DHEERAJ THERATTIL
PONJANAM NORTH‍

:

RAJALAKSHMI KURUMATH
NARIKUZHI

:

JAYASREE SUBRAMANNIAN
PONJANAM EAST

:

LATHA T V
ILLIKKAD

:

MANOJ VALIYAPARAMBIL
PONJANAM SOUTH

:

A.S. HYDROSE
KATTOOR

:

SWAPNA NAJIN
THEKKUMOOLA

:

M.J RAPHY
KATTOOR BAZAR

:

BEENA REGHU
NEDUMPURA

:

AMEER THOPPIYIL